1382866976754986_large.jpg


1361081575_1357029815168959_large.jpg


شکلک گلروزگاری جنگی در گرفتشکلک گل


نمی دانم تو آن روز کجا بودی؟


سر کلاس؟


سر کار؟


سر زمین کشاورزی؟


جبهه؟


یه ویلای امن دور از شهر؟


شکلک گلنمی دانمشکلک گل


اما می دانم خودم کجا بودم ، در گهواره!


روزگاری جنگی در گرفت..


من و تو شاید آن روز به قدری کوچک بودیم که


 حتی نمی دانستیم جنگ یعنی چه!


شکلک گلو اگر هم کشته می شدیم حتی نمی دانستیم به چه جرمی!شکلک گل


روزگاری جنگی در گرفت و عده ای بهای


 آزادی من و تو را پرداختند


و امروز تو ای دوست من:


مواظب قدمهایت باش!


شکلک گلپا گذاشتن روی این خون ها آسان نیست..شکلک گل